0

Διαδικασία διαφοροποίησης βλαστών

Η διαδικασία αυτή επηρεάζει σημαντικά το ύψος του φυτού, τον  αποθησαυρισμό, την εκβλάστηση των λανθανόντων οφθαλμών όπως και την ποιότητα της ηρτημένης παραγωγής. Αφορά τις διεργασίες που [...]