Λήθαργος

 In BLOG

Λήθαργος είναι ένα από τα σημαντικότερα φυσιολογικά στάδια της αμπέλου και αποτελεί την παρεμπόδιση διάφορων τμημάτων του φυτού με μεριστωματικό ιστό να βλαστάνουν. Η βλάστηση των τμημάτων του φυτού επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες εγκατάστασης, την διάρκεια και την ένταση του λήθαργου ο οποίος χωρίζεται σε τρία στάδια, τον προ-λήθαργο, τον λήθαργο και τον μετα-λήθαργο.

Το στάδιο του προ-λήθαργου χαρακτηρίζεται από την παρεμπόδιση εκβλάστησης των λανθανόντων οφθαλμών λόγω του φαινομένου της κυριαρχίας κορυφής. Η κύρια ενέργεια του σταδίου αυτού είναι η οργάνωση και η διαφοροποίηση των λανθανόντων οφθαλμών πριν εισέλθουν στο στάδιο του λήθαργου.

Αυτή η ενέργεια επηρεάζεται από τους ενδογενείς χαρακτήρες της ποικιλίας και την θέση τους στον βλαστό. Πριν το λήξη αυτού του σταδίου αυτού οι λανθάνοντες οφθαλμοί έχουν κατάλληλη δομή ώστε να εκβλαστάσουν όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι κατάλληλες.

Το στάδιο του ληθάργου αποτελεί το πιο σημαντικό στάδιο από τα τρία και χαρακτηρίζεται ως μια διαδικασία πολύπλοκη και ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία. Αρχικά θα εισέλθουν σε λήθαργο, οι οφθαλμοί της βάσης ενώ αργότερα αυτοί του μεσαίου τμήματος και τέλος οι οφθαλμοί του ακραίου τμήματος της κληματίδας. Η ανάσχεση της αύξησης της κορυφής καθώς και η νέκρωση του επάκριου οφθαλμού αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις εισόδου των λανθανόντων σε λήθαργο όπου κατά την είσοδο οι λανθάνοντες μειώνουν τον ρυθμό της βλαστικής τους ικανότητας.

Η μεταβολή της αναπνοής κατά το στάδιο του λήθαργου ελαχιστοποιείται και οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες. Κατά τον κύριο λήθαργο αναστέλλεται κάθε κυτταρική δραστηριότητα και ελαχιστοποιείται η δραστηριότητα του καμβίου όπου στην συνέχεια λόγω διακοπής των χυμών θα σχηματιστεί μέσω ενζυματικής δραστηριότητας, ο κάλος. Ο χρόνος εισόδου και εξόδου του φυτού αποτελεί κριτήρια που επηρεάζουν σημαντικά την βλαστική περίοδο που θα ακολουθήσει.

Το στάδιο του μετα-λήθαργου, οι λανθάνοντες διαθέτουν ποσοστό βλαστικής ικανότητας αλλά λόγω καιρικών συνθήκων δεν επιτρέπεται αυτή η εκβλάστηση.

Αυτό το στάδιο  διαρκεί ανάλογα την περιοχή και την ποικιλία και αποτελεί την χειμέρια ανάπαυση του φυτού.

Recommended Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο